Watan gerçekleriniň gahrymançylygy ebedidir

10-05-22

Asuda asman, parahat zemin, erkana guşlar, çaga gülkisi, bolelinçilik, bagtyýar zamana göräýmäne bu bir adaty ýagdaý. Emme şeýle günler kimleriň arzuwy, kimleriň nesibi. Duýgular ýumagny çözleseň çözüler gider. Esasy mesele öňümizdäki şanly sene barada. Bu günki gün biz şu parahatçylygy gazanan ýeňi .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.