Ajaýyp eýýamyň ösüşleri

10-05-22

        Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda mähriban Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan beýik özgertmeleri mynasyp dowam etdirmek bilen, Garaşsyz döwletimizi ösüşleriň täze basgançaklaryna çykarmakda toplumlaýyn işleri durmuşa geçirýär. Şu nukdaýnazardan bu eýýamyň Berkarar döw .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.