Energiýa gorlaryna baý ýurdumyz

10-05-22

        Türkmenistan döwletimiz sebitde we dünýäde energiýa serişdelerini uly möçberde öndüriji we eksport ediji döwletleriň hatarynda öz ornuny barha berkidýär. Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň dört aýynyň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynda belli bi .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.