"Türkmentelekom" täze hyzmatyny hödürleýär

11-05-22

"Türkmentelekom" Elektrik aragatnaşyk kompaniýasy 2022-nji ýylyň 1-nji maýyndan täze hyzmaty - fiziki serweri tölegli esasda ulanyşa bermek hyzmatyny ýola goýdy. Bu artýan ýükli taslamany, şeýle hem zerurlyklaryňyza görä sazlamak ukyby bolan we köp sanly sahypany ýerleşdirmegiň amatly we tygşytly .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.