Türkmenistanyň radio ýaýlymlarynyň mobil goşundysy internet dükanlarynda

13-05-22

Google Play we App store internet dükanlarynda Türkmenistanyň döwlet radioýaýlymlaryny diňlemäge mümkinçilik berýän Türkmen Radio ykjam goşundysy peýda boldy. Indi ulanyjylar dünýäniň islendik künjeginden «Owaz», «Watan», «Çar tarapdan» hem-de «Miras» radioýaýlymlaryny onlaýn diňläp bilerler. .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.