Teleradioýaýlymlar merkezine çenli täze awtobus gatnawy ýola goýuldy

13-05-22

Täze gatnaw ugry «Türkmenawtoulaglary» agentligi Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky Döwlet komitetiniň işgärleri üçin ýola goýuldy diýip, awtoulag kärhanasynyň saýtynda habar berilýär. Türkmenistanyň Döwlet teleradio düzüminiň işgärlerine 7-nji maýda sowgat .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.