MOSKWA UÇJAK ÝÖRITE UÇAR GATNAWYNA PETEKLER SATYLYP BAŞLANDY

18-05-22

20-nji maýda «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň amala aşyrjak Aşgabat — Moskwa ugry boýunça ýörite uçar gatnawyna petekler satylyp başlandy. Degişli ugur boýunça ýörite uçar gatnawyna petekleri awiakompaniýanyň Aşgabat şäherindäki edarasyndan şu günden, ýagny 18-nji maýdan satyn almak mümkin. Bu b .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.