Ýurdumyzda şu günden ýolagçy demir ýol gatnawlary gaýtadan dikeldilýär

20-05-22

20-nji maýdan Aşgabat we Türkmenbaşy şäherleriniň arasynda dowamly ýolagçy demir ýol gatnawy gaýtadan dikeldilýär. Şeýle-de hepdede iki gezek Aşgabat–Daşoguz we Türkmenabat–Türkmenbaşy ugurlary boýunça otly gatnawlary hereket eder. .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.