Türkmenistan halkara ýük ulaglaryna Eýrandan Özbegistana üstaşyr geçmäge rugsat berer

23-05-22

Daşary ýurt awtoulag serişdeleriniň Sarahs-Farap-Sarahs ugurlary boýunça ýurdumyzyň çäginden üstaşyr geçmekleri ýola goýular. Türkmenistan şu ýylyň 1-nji iýunyndan başlap Eýran serhedinden geçen halkara ýük ulaglaryna sürüjileri bilen bilelikde Özbegistana çenli geçmäge rugsat berer.

Bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, daşary ýurt awtoulag serişdeleriniň Sarahs-Farap-Sarahs ugurlary boýunça ýurdumyzyň çäginden üstaşyr geçmekleri ýola goýular. Bu barada “Türkmenawtoulaglary” agentligi anna güni habar berdi.

Bu karar “Türkmenistanyň halkara ulag-üstaşyr mümkinçiliklerini doly kuwwatlylygyna ulanmak, halkara gatnawlarynda ýük dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak maksady bilen” kabul edildi.

Sanitariýa çärelerine laýyklykda, häzirki wagtda Eýranyň serhedinden gelen ýük ulaglary Türkmenistanyň çägingäki serhet geçelgesine çenli geçip bilýärler. Soňra olaryň ýükli tirkegleri türkmen ýük ulaglaryna birikdirilip, Türkmenistanyň çäginde eltmeli ýere ýa-da üçünji ýurduň serhedine çenli ugradylýar. 

162bbbc74be6bb.jpeg
Turkmenportal mobil goşundysyny ulanyjylaryň sany 100 müň adamdan geçdi

Geçen ýylyň ýanwar aýynda döredilen Turkmenportal mobil goşundysyny ýükläp alan Internet ulanyjylarynyň sany 100 müň adamdan geçdi.


162bb12851180c.jpeg
ARKADAGYŇ PAÝHASYNDAN AK ÝOLLARA ROWANA

Ýollar öý bilen öýi, halk bilen halky ýakynlaşdyrýar. Ynsan ömri, nesil dowamaty ýollarda bereket tapýar. Ýol, ruhy nukdaýnazardan bolşy ýaly, geografik jähetden-de dostluk, parahatçylyk, agzybirlik ýaly düşünjeleri özünde jemleýär. Häzirki döwürde ýol düşünjesi has-da giňedi: bu gün dünýäde söwda-ykdysady gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagynda we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagynda ýollara, üstaşyr ulag geçelgelerine aýratyn orun degişlidir.


162ba1b67be5bd.jpeg
Edebinde edaly – mertebesi sapaly zenanlar

27-nji iýunda, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Altyn Asyr» ÝGPJ-niň edara binasynda «Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Çärede mährem enelerimiziň görüm-göreldesi, hoşgylaw we mylaýym häsiýeti, zenan mertebesi, olaryň nepis lybaslarynyň görki we ruhy gözelligi barada durlup geçildi.


162ba6dcfb87e6.jpeg
«Turkish Airlines» Stambul — Aşgabat — Stambul ugry boýunça ýörite howa gatnawlaryny guraýar

«Turkish Airlines» awiakompaniýasy ýakyn günlerde Stambul — Aşgabat — Stambul ugry boýunça üç sany ýörite ýolagçy howa gatnawyny guraýar diýip, Atavatan Türkmenistan internet neşiri habar berýär.


162ba6d3a3399f.jpeg
Aşgabat — Kerki howa gatnawy iýul aýyndan başlap her günde amala aşyrylar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy iýul aýyndan başlap Aşgabat — Kerki ugry boýunça howa gatnawlaryny her günde ýola goýup başlar. Bu barada «Turkmenportal» habarlar portalyna awiakompaniýanyň sorag-jogap gullugy maglumat berdi.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.