ULAG ULGAMYNDA SANLY YKDYSADYÝET

25-05-22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistany ykdysady we durmuş taýdan üstünlikli ösdürmegiň möhüm şerti hökmünde köp şahaly ulag düzümini döretmek  hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň  ugurlarynyň biridir. Bu ulgamda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan iri .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.