Sürüjileriň bäsleşigi

25-05-22

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygy netijesinde, gysga wagtyň içinde awtomobil ulaglary pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýady has-da kämilleşdirildi. Häzirki döwrüň ösen ulaglar pudagyny kemala getirmek de hem-de onuň esasyny goýmakda, öz halkyny eşretli, bagtyýar ýaşatmak maksady bilen, ho .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.