Ekologiýa terbiýesi

26-05-22

Dünýäde global häsiýete eýe bolup durýan ekologiýany we daşky gurşawy gorap saklamak meselesi köpugurly we çözülmegini talap edýän işleri özünde jemleýär. Şol işleriň möhüm ugurlarynyň biri hem ösüp gelýän ýaş nesillere orta mekdep partasyndan başlap ekologiýa terbiýesini bermekdir. Garaşsyzlyk ý .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.