Ak şäherimiziň güni

26-05-22

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda her ýylyň 25-nji maýy Aşgababat şäheriniň güni hökmünde giňden bellenilip geçilýär. Bu şanly günüň şatlygy ýurdumyzyň orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli geçirilýän «Soňky jaň» dabaralary bilen utgaşýar. Mälim bolşy ýaly, p .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.