Täze zamananyň ulag diplomatiýasy

27-05-22

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda eziz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar we halkara derejesindäki abraýy  barha belende göterilýär. Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyna laýyklykda, ulag diplomatiýasy üstünlikli durmuşa geçir .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.