Halkymyzyň abadanlygy ugrunda

08-06-22

       Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda, ýurdumyzda mähriban Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan döwletli başlangyçlar barha rowaçlanýar. Şonuň netijesinde, halkymyzyň durmuş hal-ýagdaýy has-da gowulanýar.        Ministrler Kabinetiniň we Döwle .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.