Gurýan, döredýän ýurdumyz

08-06-22

           Ýurdumyzyň gurluşyk toplumy döwletimiziň ösüş badyna bat goşýan ulgamlaryň biridir. Muňa Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynyň jemlerine bagyşlanan bilelikdäki giňişleýin mejlisinde berlen hasabatlardan hem göz ýetirmek bolýar.           .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.