Bitarap döwletimiziň halkara abraýy

17-06-22

Türkmenistan döwletimiz özüniň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan halkara borçlaryny mynasyp amal etmek bilen, dünýä bileleşiginiň belent münberinden umumadamzat bähbitli başlangyçlar bilen çykyş edip gelýär. Gahryman Arkadagymyzyň döwletimize baştutanlyk eden on bäş ýylynyň dowamyn .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.