Beýik ynamyň eýesi — ýaşlar

17-06-22

   Mähriban Arkadagymyz, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ýaşlary bilen geçiren duşuşygy bizi diýseň begendirdi we buýsandyrdy. Çünki bu möhüm çäre ýurdumyzda ýaşlaryň bagtyýar geljeginiň döwletimiziň ünsünden bir pursatlyk hem sowa geçm .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.