Danalardan dürdäneler

27-06-22

Birinjiden, maksatsyz we sebäpsiz hiç bir iş etme. Ikinjiden, jemgyýete peýda getirmejek hiç başlangyja goşulma. Mark Awreliý *   *   * Adam tebigatyny bilmeklik — bilimleriň başy we soňy bolmalydyr. Genri Bruks Adams *   *   * Biz düşünýän zatlarymyzdan has köp bilýäris. Biz bil .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.