Türkmenistan sebitleýin ulag geçelgesiniň döredilmegine gatnaşar

06-07-22

Ýakyn geljekde Türkmenistany Özbegistan, Owganystan we Eýran bilen birleşdirjek ulag geçelgesiniň döredilmegine garaşylýar. Hut şu mesele bilen bagly Özbegistanyň we Eýranyň arasynda ýörite iş toparyny döretmek meýilleşdirilýär. Bu barada Özbegistanyň ulag ministriniň orunbasary Jasurbek Çoriýew .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.