GURBAN BAÝRAMY - MUKADDES BAÝRAM

13-06-24

Berkarar döwletiň eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Diýarymyzda ata-babalarymyzdan miras galan milli toýdur baýramlarymyz şatlyk-şowhuna beslenilip, giňden bellenilip geçilýär. Şol baýramlardan biri bolan Gurban baýramy adamzadyň sagdyn we tämiz ruhy-ahlak gözelliklerini, ynsanperwerlik ýörelgelerini dabaralandyrýan, ýüreklere şatlyk paý­laýan mukaddes baýramdyr. Mübärek Gurban baýramy bagtyýar halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşda ýaşaýandygyny, Türkmenistanyň döredijilik we ösüşler ýoly bilen öňe - beýik geljege sary ynamly gadam urýandygyny alamatlandyrýar hem-de jemgyýetçilik durmu­şymyza täze öwüşgin çaýýar.

Türkmen halkymyz Gurban baýramynyň üç günläp dowam edýän günlerinde agzybirlik bilen, bu nurana baýramçylygyň şa­nyna öz dogan-ga­ryndaşlarynyň, dost-ýarlarynyň we goňşularynyň öýlerine myhmançylyga bar­ýarlar, özleri hem myhmanlary ka­bul edýärler. Her bir öýde saçaklar giňden ýazylyp, türkmen Diýarynyň mundan beý­läk-de gülläp ösmeginiň ha­tyrasyna sadakalar beril­ýär, ýagşydan-ýagşy doga-dilegler edilýär. Gudraty güýçli Allatagalanyň şanyna, parahat we döredijilikli durmuşyň şanyna aýat-töwir okalýar. Mukaddes baýramyň hormatyna paýtagtymyz Aşga­bat şäherinde, welaýatlarymy­zyň ähli şäherlerinde we obalarynda dürli öwüşgindäki şowhunly-dabaraly çäreler geçirilýär.

Hemme ýerde, şol sanda paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň we­la­ýatlarynyň seýilgählerinde, me­deni hem-de dynç alyş merkezlerinde bu baýram mynasybetli oturdylan beýik hiň­ňildikleriň ýany aýratyn köp adamly bolýar. Bu hiňňildikler  Gurban baýramynyň aýrylmaz milli nyşany bolup durýar, munuň özi beýleki musulman halk­larda duş gelmeýär. Bu owadan däp ajaýyp baýramçylyga gaýtalanmajak milli öwüşgin çaýýar. Halk ynanjyna görä, gurbanlyk günlerinde hiňňil­dik­lerde uçan adam ähli günä­lerinden saplanýar. Hiňňildikleriň ýanynda guralan ýörite sahnalarda meşhur aýdymçylary, halk döredijiligi we tans toparlary çykyş edýärler. Bu ýere aýratyn hem agşamlary­na toplum bolup gelýän adamlaryň ýüzünde şatlyk we ruhubelentlik nur saçýar, olaryň ýürekleri bolsa Watanymyz üçin, parahat­çylyk we abadançylyk üçin buý­sanç duýgusyna beslenýär.

Goý, Berkarar döwletimizde yglan edilen 2024-nji ýylda – «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda berýän sadakalaryňyz we okan aýat-töwirleriňiz Allatagalanyň dergähinde kabul bolsun!

 Maral JUMAMYRADOWA,
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen Döwlet mugallymçylyk institutynyň 1-nji ýyl talyby. 
 

162c7f106b96c2.jpeg
Gurban baýramy – hoşmeýillilik we ýagşylyk baýramy

Şan-şöhraty äleme meşhur bolan gadymy hem müdimi türkmen halkynyň hoşniýetlilik, ynsanperwerlik, sahawatlylyk ýaly guýmagursak asylly ýörelgelerinden ugur alyp, merdana ata-babalarymyzyň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan özboluşly ruhy-ahlak gymmatlyklaryny aýawly saklamak, milli däp-dessurlarymyzy yzygiderli ösdürmek, raýatlarymyzyň bagtyýar durmuşda ömür sürmegini has-da ýokary derejelere çykarmak eziz Arkadagymyzyň döwlet syýasatynyň baş ugrudyr.


162cba1ff0af91.jpeg
GURBAN BAÝRAMY - MUKADDES BAÝRAM

Berkarar döwletiň eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Diýarymyzda ata-babalarymyzdan miras galan milli toýdur baýramlarymyz şatlyk-şowhuna beslenilip, giňden bellenilip geçilýär. Şol baýramlardan biri bolan Gurban baýramy adamzadyň sagdyn we tämiz ruhy-ahlak gözelliklerini, ynsanperwerlik ýörelgelerini dabaralandyrýan, ýüreklere şatlyk paý­laýan mukaddes baýramdyr. Mübärek Gurban baýramy bagtyýar halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşda ýaşaýandygyny alamatlandyrýar.


166515eeba8e2c.jpeg
Özgerişiň we gözelligiň paýtagty

Milli senenamasynda 25-nji maý Aşgabat şäheriniň güni hökmünde dabaraly bellenilýär. Munuň özi halkymyzyň mermer paýtagtyna goýýan sylag-sarpasynyň, sap söýgüsiniň nyşanydyr. «Aşgabatda dünýä ülňülerine laýyk gelýän täze mekdep, çagalar bagy gurulýar» ýa-da «Ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary açylýar» diýen ýaly ýakymly hoş habarlar paýtagtymyzyň yzygiderli ösüşlere beslenýändiginiň aýdyň beýanydyr. H


165bca403d3099.jpeg
Bilimli nesil — kuwwatly Watan

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyz döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallasy bilen ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda görlüp-eşidilmedik derejede ösüşiň täze belentliklerine tarap bedew bady bilen öňe barýar. Islendik döwletiň ylym-bilim ulgamynyň ösüş derejesiniň kämil nusgasynyň bolmagy durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy görkezijisi bolup durýar.


HALKARA ULAG ULGAMYNYŇ GATNAŞYKLARY ÖSDÜRILÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan netijeli daşary syýasaty we abadançylygyň, howpsuzlygyň, ösüşiň bähbidine öňe sürýän başlangyçlary we anyk işleri netijesinde Türkmenistanyň halkara abraýy barha belende galýar hem-de pugtalanýar. Ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmaga, senagat taýdan ösen ýurda öwürmäge gönükdirilen milli maksatnamalaryň we düýpli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen häzirki wagtda halkara bileleşik tarapyndan ykrar edilen uly üstünlikler gazanyldy. 

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.