Abadan durmuş — bagtyýar geljek

03-08-22

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan döw­le­ti­mi­ziň dün­ýä gi­ňiş­li­gin­dä­ki at-ab­ra­ýy barha artýar. Ge­og­ra­fik taý­dan örän amat­ly zo­lak­da ýer­leş­ýän ýur­du­my­zyň ulag-üs­ta­şyr müm­kin­çi­lik­le­ri dün­ýä­ .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.