Bagt guşy

03-08-22

Ga­dym dö­wür­ler­den bä­ri adam­lar bagt hak­da köp pi­kir edip­dir­ler. Bagt gu­şu­nyň baş­la­ry­na gon­ma­gy­ny ar­zuw­lap, en­çe­me er­te­ki­ler­dir ro­wa­ýat­la­r döredilipdir.  El­bet­de, ar­zuw­lar um­ma­ny «ma­wy as­man» ýa­ly giň hem ju­da owa­dan. Olar bagt­ly ýa­şa­magyň sy­ry­ny göz­l .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.