Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergi öz işine başlady

21-09-22

Sergä ykdysadyýetiň jemgyýetçilik pudagynyň, sport we syýahatçylyk guramalarynyň we ýerli hususy kärhanalarynyň wekilleri gatnaşýarlar. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde sişenbe güni Garaşsyzlygyň 31 ýyllygyna bagyşlanan Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi öz .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.