SAGLYK ULGAMYNDAKY ÖSÜŞLER

22-09-22

Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda durmuşa geçirilýän işler dünýä nusgalykdyr. Garaşsyzlyk ýyllary içinde, hususan-da, mähriban Arkadagymyzyň döwletimize baştutanlyk eden ýyllarynda milli saglygy goraýyş ulgamy düýpli özgerdildi we ösdürildi. Şunda ilkinji nobatda, oňa ilatyň durmuş taýdan gora .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.