ÝOL HEREKETI

22-09-22

Her ýylyň sentýabr aýynda ýurdumyzda ýol hereketiniň kadalaryny wagyz etmek boýunça biraýlygyň geçirilmegi indi kada öwrüldi. Bu çäre hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň abadançylygy, ilimiziň asudalygy, raýatlaryň jan saglygy hakynda edýän yzygiderli aladalaryny şöhlelendirýär. Adatça, ýol herek .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.