GARAŞSYZLYGYMYZYŇ GAZANANLARY

22-09-22

Garaşsyzlyk halkymyzyň ata-baba dowam bolup gelen arzuwlarynyň amala aşmasydyr. Goňşy döwletler, halklar bilen hoşniýetli goňşular hökmünde baryp-gelişmek, sebitiň we dünýäniň ýurtlary bilen özara bähbitli, deňhukukly gatnaşyklary ýola goýmak, ösdürmek diňe Garaşsyzlyk zamanymyzda mümkin boldy. Ý .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.