Garaşsyzlyk — halkymyzyň nurana ýoly

23-09-22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halkymyz Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk toýuna barýar. Garaşsyzlyk bagtyýarlygyň, döwletliligiň, agzybirligiň, jebisligiň aýdyň nyşanydyr. Hormatly Prezidentimiziň ýiti zehininiň, ýadawsyz zähmetsöýerliginiň, giň dünýägaraýşynyň, halkara başlangyçlarynyň oňyn netijeleri ähli ulgamlardaky ösüşlerde aýdyň şöhlelenýär.

Bagtyýar zamanada ýaşaýan halkymyz Garaşsyzlygy örän möhüm milli gymmatlyk hökmünde sarpalaýar. Bu gün Türkmenistan hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda şöhratly Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk toýuny dabaraly ýagdaýda belleýär. Ýurdumyzyň hem dünýäniň syýasy, ykdysady, ulag-aragatnaşyk we medeni durmuşynda möhüm yz goýan, şeýle-de döwlet berkararlygynyň berkemegi, ykdysady durnuklylygyň gazanylmagy hem-de jemgyýetçilik durmuşynyň ösmegi üçin ählumumylaşmagyň üýtgewsizdigini aýan eden Garaşsyzlyk ýyllarynda bu gadymy Diýarda asyrlara barabar işler edildi. Bu bolsa geçmişde onlarça döwlet gurup, taryha ýaň salan türkmen halkynyň gurmak hem döretmek başarnygyny ýene bir ýola dünýä äşgär etdi.

Hormatly Arkadagymyzyň baştutanlygynda soňky 15 ýylda ýurdumyzyň milli bähbitlerinden ugur alnyp, goňşy hem dostlukly döwletler bilen parahatçylyga, agzybirlige daýanýan hyzmatdaşlygy ösdürmekde uly üstünlikler gazanyldy. Dünýäniň ähli ýurtlary bilen dostlukly, deňhukukly gatnaşyklary saklamakda, özara bähbitli syýasy, ykdysady, söwda, medeni gatnaşyklary ösdürmekde täze başlangyçlar öňe sürüldi. Halkymyzyň asudalygyny we abadançylygyny üpjün edip, ykdysady hem-de durmuş taýdan ösüşiň maksatnamalaryny ýerine ýetirmekde täze çykalgalar emele getirildi. Sebit, yklym hem-de halkara derejedäki özara bähbitlere, ynanyşmaga, dialoga daýanýan şeýle hyzmatdaşlygyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe-de hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda işjeň dowam etdirilýändigi türkmen parahatçylyk söýüjiliginiň we ynsanperwerliginiň mizemez ykraryny görkezýär.

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda syýasy, ykdysady, medeni taýdan we dünýä döwletleri bilen özara söwda dolanyşygyny işjeňleşdirmekde gazanan ösüşleri, onuň halkara derejedäki ornuny kesgitledi. Netijede, ýurdumyzyň ata-babalarymyzyň ynsanperwerlik ýörelgelerinden gözbaş alýan içeri hem-de daşary syýasaty dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan doly goldaw tapdy. Bu ýagdaý, beýleki ugurlar bilen birlikde, türkmen ykdysadyýetiniň halkyň isleglerini kanagatlandyryp, jemgyýetiň ösüşini üpjün edip bilmegine, daşarky täsirleriň durnukly ýagdaýa gelmegine, ulgamlaýyn ösüşleriň depginini saklamaga we dünýädäki häzirki ýagdaýlar bilen baglanyşykly bolşy ýaly, dürli döwürlerde dünýä ykdysadyýetinde emele gelen çökgünligiň milli ykdysadyýete edýän täsirlerini azaltmaga şert döretdi. Dünýä taryhynyň tejribelerinden belli bolşy ýaly, ykdysadyýetde şeýle şertleriň emele gelmegi ýa-da emele getirilmegi häzirki zaman döwlet gurluşynyň ulgamynyň döredilmegine mümkinçilik berýär. Bu bolsa, ilkinji nobatda, halkyň hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagyna gönüden-göni täsir edýär hem-de döwletiň döwletlilik mertebesini ýokarlandyrýar.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda we dünýäde Türkmenistanyň gatnaşmagynda geçirilen çäreler — forumlar, sergiler, konferensiýalar, halkara maslahatlar, özara geňeşmeler… dünýädir sebit döwletleriniň, iri maliýe guramalarynyň, abraýly halkara şereketleriň depginli ösýän Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge bolan islegleriniň barha artýandygyny ýüze çykardy.

Garaşsyzlyk halkymyzyň ata-baba dowam edip gelýän milli ýol-ýörelgelerini gaýtadan dikeldip, dünýä ýüzüne milli ruhy baýlyklarymyza ýol açýan gymmatlykdyr. Halkymyzyň ruhy gymmatlyklarynyň naýbaşylarynyň biri hem ata-babalarymyzyň parahatçylyga, özara ynanyşyp ýaşamaga ymtylmagydyr. Garaşsyzlyga eýe bolan halkymyz özüniň röwşen geljegine bolan ynamyny beýik işler bilen berkidýär. Garaşsyzlygymyzyň 31 ýylynda durmuşa geçirilen ägirt uly işler türkmen döwletiniň özboluşly ösüş ýörelgeleriniň dabaralanmasydyr. Döwlet Baştutanymyzyň tagallasy bilen durmuşa geçirilýän beýik işler halkymyzyň zähmetsöýerligidir, ruhubelentligidir, watansöýüjiligidir hem-de agzybirligidir.

Dünýä dursun, şanly Garaşsyzlygymyz dursun! Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň abraý-mertebesini dünýä ýaýmak ugrunda alyp barýan işleri rowaçlyklara beslensin!

Wepa ÖWEZOW,
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjisi.

Durmuşymyzyň abadanlygy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda raýatlaryň bagtyýar ýaşaýyş-durmuşyny berkarar etmek bilen bagly dünýä nusgalyk işler amal edilýär. Şol işleriň bir ugry hem ilatly ýerlerde, şäherlerde, obalarda häzirki zaman dünýä talaplaryna laýyk gelýän köçeleriň, geçelgeleriň, ilatly ýerleriň daşynda gurulýan ýollaryň, awtobanlaryň we beýlekileriň sanynyň barha artýanlygydyr.


MILLI BILIM ÖZGERTMELERI

Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baştutanlygynda durmuşa geçirilýän ylym-bilim özgertmeleri netijesinde, täze-täze okuw mekdepleri gurup ulanylmaga berilýär. Okuw meýilnamalaryna we maksatnamalaryna döwrüň talaplaryna laýyklykda üýtgetmeler girizilýär.


1633edad3b2ed5.jpeg
GARAŞSYZ WATANYM, BAGTYÝAR HALKYM

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz gysga döwrüň içinde ösen döwletleriň hataryna deňleşdi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmeniň göwün islegi sözüň doly manysynda hasyl boldy. Bu gün Garaşsyz Türkmenistany görmäge göz gerek.


GURLUŞYK ULGAMY TÄZE TAPGYRLARDA

Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda, ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlan gurluşyk ulgamyndaky özgertmeler täze tapgyrlaraçykarylýar. Ýurdumyzda «Türkmenistany 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuşykdysady taýda ösdürmegiň Maksatnamasynda» gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň barşynda, dürli ulgamlara degişli binalardyr desgalar yzygiderli gurlup ulanylmaga berilýär.


163352da4152e8.jpeg
BAÝRAMÇYLYK SOWGADY

Baýramlarymyzyň naýbaşysy bolan şanly Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygynyň giňden we dabaraly bellenilip geçilýän günlerde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň özüniň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly atly ajaýyp kitaby bagtyýar Watandaşlarymyzyň şatlygyna şatlyk goşdy.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.