Türkmenistanyň üsti bilen Hindistana daşalýan ýükleriň möçberi artdyrylar

23-09-22

Geljekde Türkmenistanyň deňiz porty arkaly Hindistana uzaýan ulag geçelgesiniň işjeňligini artdyrmak meýilleşdirilýär. Bu ulag geçelgesiniň mümkinçilikleriniň ýokarlanmagy sebitiň ýurtlary bilen Hindistanyň arasyndaky söwda dolanyşygyny artdyrmaga ýardam eder. 20-nji sentýabrda Özbegistanyň Maýa .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.