Özbegistan Türkmenistanyň üstünden Hindistana ulag geçelgesini çeker

23-09-22

Özbegistan Türkmenistanyň üstünden Hindistana täze ulag geçelgesini çekmegi maksat edinýär. Agentlik ÖzR-niň Maýa goýumlar we daşary söwda ministrligine salgylanýar. Ministrlikde Aziýa we Ýuwaş ummany sebiti üçin Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (ESKATO) wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Duşuş .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.