Türkmenistandaky ilat ýazuwynda ýurduň özünde taýýarlanan planşetlerden peýdalanylar

23-09-22

Şu ýyl Türkmenistanda geçiriljek ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwynda ýurduň özünde öndürilen döwrebap planşetlerden peýdalanylar. Bu barada türkmen metbugaty habar berdi. Has takygy, «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti bu jemgyýetçilik çäresine gatnaşyjylary öz öndüren planşetleriniň .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.