Goýberiliş №15 (11.04.2020 ý.)

15-08-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä   Jenneti ada Dünýäniň syýahatçylyk merkezleriniň biri hasaplanylýan, Fransuz Polineziýasynda ýerleşýän Bora-Bora adasy gar ýaly ak plýažly kenary, asman ýaly dury suwy bilen meşhurlyk gazanandyr. Bu kiçijik ada gelmäge isleg bildirýän jahankeşdeleriň sany ýyl-ýyldan ar .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.