Bag-bossanly Watanymyz — buýsanjymyz, bagtymyz

12-11-22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ekologiýa abadançylygyna aýratyn ähmiýet berilýär. Bu babatda durmuşa geçirilýän giň gerimli işler özüniň oňyn netijesini berýär. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, howanyň üýtgemeginiň, senagatyň daşky gurşawa we adam saglygyna ýaramaz täsirini peseltmegiň, daşky gurşawa zyňyndylaryň möçberini azaltmagyň üstünde işlemek Türkmenistanyň ekologiýa syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

Her ýylyň ýaz we güýz aýlarynda ýurdumyz boýunça saýaly, pürli, miweli agaçlary hem-de üzüm nahallaryny ekmek, bar bolanlaryna ideg etmek asylly däbe öwrüldi. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 5-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Milli tokaý maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ählihalk bag ekmek dabarasynyň güýzki möwsümine badalga berildi. Şeýle-de şol gün Gahryman Arkadagymyz Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň çäginde guralan ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy. Bu ählihalk çäreleri halkymyzyň ene toprak baradaky aladany esasy ugur edinýän ruhy gymmatlyklarymyza ygrarlydygyny, tebigaty goramagyň we dünýäde durnukly ösüşiň bähbidine alnyp barylýan asylly işlere, howanyň üýtgemeginiň ýaramaz täsirine garşy göreşmegiň umumadamzat işine goşant goşýandygyny alamatlandyrýar.

Bu haýyrly we sogaply işe biziň ýokary okuw mekdebimizde hem ykjam taýýarlyk görüldi. Şol gün bolan bag ekişlik çäresine institutymyzyň ýaşlary has ir seslendiler. Arkadagly Serdarymyzyň kabul eden Kararyny iş ýüzüne geçirmek maksady bilen, şu günler institutymyzyň professor-mugallymlary, talyp ýaşlary okuwdan boş wagtlary agaç nahallary ekiljek meýdanlarda agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda, taýýarlyk işlerini geçirdiler. Şonda institutyň okuw-tejribe meýdançalaryna, talyplaryň umumy ýaşaýyş jaýlarynyň daş-töweregine, ýanaşyk ýollaryň, ýaplaryň gyralaryna agaç nahallaryny oturtmaga taýýarlanyldy, suw akabalary arassalanyldy. Ýaş baglary idetmäge hem-de täze baglary oturtmaga, ählihalk bag ekmek dabarasyna institutymyzyň talyp ýaşlary we mugallymlary hem işjeň gatnaşdylar.

Türkmen halky gadym döwürlerden bäri agaç ekmegi sogap iş hasaplap gelýärler. Şeýle hem türkmen görnükli şahyry Gara Seýitliýewiň goşgusynda:

....Kim-de kim bir agaç ekse ýagydär,
Dünýäň kitabynda onuň ady bar—

diýip, belläp geçýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, 2022-nji ýylda ýurdumyzda saýaly, pürli, miweli agaçlaryň we üzüm nahallarynyň 3 million düýbüni, şol sanda ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, şeýle hem paýtagtymyzyň häkimligi tarapyndan olaryň 1,5 million düýbüni ekmek bellenildi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzda her ýylyň güýz hem-de ýaz pasyllarynda köpçülikleýin bag nahallarynyň ekilmegi eziz Diýarymyzyň tebigatynyň gözelligini artdyrmak bilen birlikde, onuň ekologik abadançylyk derejesiniň ýokarlanmagyny hem üpjün edýär. Ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek boýunça giň gerimli maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi obalarymyzyň, şäherçelerimiziň, şäherlerimiziň, umuman, tutuş daşky gurşawyň ekologiýa ýagdaýynyň gowulanmagynda, ilatyň saglygyny berkitmekde we sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkarar bolmagynda diýseň ähmiýetlidir. Tebigatyň gözel hem arassa, sagdyn durmuş ýörelgesiniň rowaçlanýan ýeri bolsa bagtyýarlygyň mekanydyr.

«Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri daşky gurşawa, tebigata aýawly çemeleşip, ony gözüniň göreji deý gorap gelipdir. Halkymyzyň bu asylly ýörelgesini «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen ýylda has-da ösdürmek, ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek boýunça bellän meýilnamalarymyz üstünlikli amala aşyrylýar» diýip, hormatly Prezidentimiz nygtaýar. Arkadagly Serdarymyzyň bu dürdäne sözleriniň döwrümiziň ajaýyp hakykatydygyna geçen şenbe güni ählihalk bag ekmek dabarasynyň güýzki möwsümine badalga berilmeginiň mysalynda hem aýdyň göz ýetirdik.

Bagy-bossanlyk bagtyýarlygyň, sagdyn ýaşaýşyň güwäsi. Ýylba-ýyldan bagy-bossanlyga, gül-gülüstanlyga öwrülýän eziz Diýarymyzda bu ugurda alnyp barylýan ägirt uly işlere mynasyp goşant goşmak bolsa her bir türkmenistanlynyň borjudyr.Diýarymyzda ekologik bilime we terbiýä möhüm ähmiýet berilýär. Munuň özi ýaş nesliň bu ugurda sowatly, daşky gurşawy goramaga mynasyp goşandyny goşýan adamlar bolup kemala gelmeginde döwlet tarapyndan ähli şertleriň döredilýändigini görkezýär. Tebigy baýlyklara aýawly çemeleşmek, tebigat gözelliklerini gorap saklamak we ony geljekki nesillere ýetirmek babatda alnyp barylýan tutumly işler eziz Watanymyzyň, tutuş sebitiň ekologiýasyny gowulandyrýar. Şunuň ýaly il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli işleri amala aşyrýan Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun!

Şirinaý GURBANDURDYÝEWA,
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň mugallymy.

GURLUŞYK ULGAMYNDAKY ÖSÜŞLERIMIZ

Halkyň ýaşaýyş-durmuşynyň ähli ugurlarynda peýdalanýan binalardyr desgalary, ýollardyr ulaglary — bularyň ählisi gurluşyk ulgamynyň işini emele getirýär. Şu günki ajaýyp döwrümize çenli  ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen, täze demir we awtomobil ýollary, köprüler, elektrik stansiýalarydyr beketleri, suw süýjediji desgalar, däne saklaýjy we gaýtadan işleýji elewatorlar, ýaşaýyş-durmuş, medeni maksatly, binalardyr desgalar, önümçilik kärhanalary gurlup ulanylmaga berildi.


Bitaraplygymyza buýsanýarys

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen dünýäde ilkinji hem-de ýeke-täk Bitarap döwletdir. Halkymyz döwletimiziň ýeten bu abraýly halkara derejesini gözüniň göreji deý ezizleýär. Döwletimiziň halkara abraýyny mundan beýläk-de berkitmek üçin Arkadagly Serdarymyzyň daşyna jebis bolup, ajaýyp ýyllarymyzy yhlasly halal zähmet üstünliklerine besleýär.


«Akylly şäher» — ýaşaýyş oňaýlyklary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri Garaşsyz Türkmenistan döwletimiziň, türkmen halkymyzyň ykbalynda häzirki zaman ýaşaýyş-durmuş, zähmet we dynç alyş oňaýlyklarynyň jemlenen şäherlerini peşgeş berýär. Paýtagtymyzda we beýleki şäherlerimizde döredilýän ýaşaýyş jaý toplumlary bilen birlikde Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezinde bina edilýän şäherde tutuşlygyna häzirki zaman «Akylly şäher» konsepsiýasyndan ugur alnan dürli oňaýlyklaryň döredilmegi buýsandyryjydyr.


1638dc7e393339.jpeg
BAKY BITARAPLYK — BAKY BAGTYMYZ

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni şanly wakalara, joşgunly dabaralara beslenýär. Bu taryhy wakalar halkymyzyň hakydasynda we Diýarymyzyň taryhynda öçmejek yzy goýup, dünýä halklarynyň döwletimize bolan gyzyklanmasyny barha artdyrýar. Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan içeri we daşary syýasaty milli bähbitlerden ugur alýar hem-de umumadamzat bähbitlerine gönükdirilýär.


1638628b477dfe.jpeg
Sanly ykdysadyýet döwrüň möhüm wezipesidir

Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşini üpjün etmek boýunça möhüm işler durmuşa geçirilýär. Olaryň arasynda ýurdumyzda sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler aýratyn orun eýeleýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.