«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň halkara gatnawlary üçin nyrhlary ulanmagyň düzgünleri çap edildi

20-11-22

Petek satyn alanyňyzda, gatnawy tölemezden ozal aragatnaşyk merkezinde ýa-da «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň satuw ofislerinde nyrhlary ulanmagyň düzgünlerini takyklamagyňyzy maslahat berýäris. Ekenom klas. Türkmenistanyň ýaşaýjylary üçin satuw. Aňryçäk duralga 30 gün. Ugruň görnüşi — bir tarap .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.