“Türkmen hemrasy” ÝGPJ tehniki enjamlary satyn almak boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar

21-11-22

“Türkmen hemrasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ulgamy ösdürmegiň Konsepsiýasynda” kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek hem-de milli hemra aragatnaşyk ulgamynyň hyzmatlaryny giňeltmek maksady bilen, görkezilen tehniki enjamlary satyn almak boýunç .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.