«Akylly şäher» — ýaşaýyş oňaýlyklary

22-11-22

         Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri Garaşsyz Türkmenistan döwletimiziň, türkmen halkymyzyň ykbalynda häzirki zaman ýaşaýyş-durmuş, zähmet we dynç alyş oňaýlyklarynyň jemlenen şäherlerini peşgeş berýär.          Paýtagtymyzda we beýleki şäherlerimizde döredilýän ýaşaýyş jaý t .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.