Bitaraplygymyza buýsanýarys

22-11-22

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen dünýäde ilkinji hem-de ýeke-täk Bitarap döwletdir. Halkymyz döwletimiziň ýeten bu abraýly halkara derejesini gözüniň göreji deý ezizleýär. Döwletimiziň halkara abraýyny mundan beýläk-de berkitmek üçin Arkadagly Serdarymyzyň daşyna jebi .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.