GURLUŞYK ULGAMYNDAKY ÖSÜŞLERIMIZ

22-11-22

         Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri ýurdumyzyň gurluşyk ulgamynda dünýä nusgalyk ösüşleriň döwrüdir. Halkyň ýaşaýyş-durmuşynyň ähli ugurlarynda peýdalanýan binalardyr desgalary, ýollardyr ulaglary — bularyň ählisi gurluşyk ulgamynyň işini emele getirýär.          Mälim bolşy .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.