Sanly ulgam mümkinçilikleri

10-01-23

Sanly ulgam ýurdumyzyň bilim ulgamyna üstünlikli ornaşdyrylýar. Bu babatda alnyp barylýan işler 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda gol çekilen «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdrmek hakynda» Karara laýyklykda alnyp barylýar. Sanly bilim ulgamy ylmyň gazananlaryna esaslanýan, bilim ulgamynda .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.