Arkadag şäheri ― sebitiň gözellik dessany

13-01-23

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyz özüniň ähli ulgamlar babatda ýetilen üstünlikleri bilen birlikde Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň gurlup ulanylmaga taýýar edilmegi bilen dünýäde şöhratlandy. Şäheriň gurluşyk işleri tutuşlygyna «Akylly şäher» ýörelgesine eýerilip ýerine ýe .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.