Arkadag paýhasyndan bina bolan akylly şäher

13-01-23

Ýurdumyzda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyz özüniň belent üstünlikleri bilen taryhyň altyn sahypalaryna girdi. Şunda ýylyň iň bir buýsançly wakasy hökmünde Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň gurlup ulanylmaga taýýar edilmegi boldy. Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlan .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.