Türkmenistanyň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi sürüjilik okuwlarynyň nyrhnamalaryny täzeledi

24-01-23

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi öz resmi saýtynda ähli derejeler boýunça geçilýän sürüjilik okuwlarynyň nyrhnamalaryna üýtgetmeleriň girizilendigini habar berýär. Degişli üýtgetmeler 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girdi. Sürüjilik okuwlarynyň täze nyrh .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.