“ATA KESBI OGLA HALAL”

24-01-23

Ýaşlara ynam – geljege ynam Mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzy alanymyz bäri köp wagt geçmedik hem bolsa, ýurdumyzda bolup geçen özgerişlikleriň barmak basyp sanardan örän köpdügi hemmämize mälim hakykatdyr. Şol ösüşleriň hatarynda awtoulag pudagynda hem bitirilen işler, gazanylan üstünlikler az däl. .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.