«FlyDubai» Dubaýdan Aşgabat şäherine yzygiderli gatnawlaryny dikeldýär

25-01-23

2023-nji ýylyň 24-nji ýanwaryndan «FlyDubai» Dubaýdan Aşgabat şäherine yzygiderli gatnawlaryny gaýtadan dikeltdi. Uçuşlar COVID-19 pandemiýasy sebäpli çäklendirmeler girizilende soň, 2020-nji ýylyň ýazynda togtadylypdy. Berlen rugsatlara laýyklykda, awiakompaniýa duşenbe we penşenbe günleri Dubaý .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.