DÜNÝÄ NUSGALYK ŞÄHER

17-02-23

Il arasynda aýdylýan “Gurýan döwlet gurplydyr” diýen aýtgy ýöne ýerden dörän däl. Muňa gurluşyk meýdançasyna öwrülen güneşli  Diýarymyzyň mysalynda hem göz ýetirmek bolýar. Halkymyzy guwandyran Arkadag şäheri – türkmen halkynyň Beýik Ogly, Gahryman Arkadagymyz hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ta .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.