Goýberiliş №17 (25.04.2020 ý.)

15-08-20

SPORT   Meşhur hokkeýçi “NHL-da” çykyş edýän meşhur “Waşington” topary Aleksandr Oweçkin çempionaty we hokkeýi haçan terk etjekdigini beýan etdi. Oweçkin: “Şertnamamyň tamamlanmagyna bu möwsümden soň ýene-de bir ýyl galýar. Näme boljagyny entek bilemok. Emma hokkeýden lezzet almagymy tamamlanymd .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.