Goýberiliş №18 (02.05.2020 ý.)

15-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr   Global. 67 metr uzynlygyndaky bu gämi durmazdan 10.000 deňiz milini geçip bilýär. Gäminiň ägirt uly ýapyk duralgasynda awtoulaglar we motosikller saklanýar. Dikuçar üçin hem meýdançasy bolan gäminiň 6 sany otagy bolup, 12 myhman gezelenç edip biler. Force Blue. Deňiz .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.