Energetika ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk ösdürilýär

15-05-23

2015-nji ýylda badalga alan TOPH taslamasy häzirki wagtda üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmen wekiliýetiniň Päkistanda saparda bolýan günlerinde, has takygy, 15-16-njy maýda Yslamabatda Türkmenistan bilen Pakistanyň arasynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçiriji taslamasy barada gepleşikler geçiriler.

TOPH+TOP  taslamasy boýunça Owganystandaky howpsuzlyk we syýasy ýagdaýlar barada pikir alşylar. Käbir habar çeşmeleriniň belleýşi ýaly, bu elektroenergetika taslamasynyň howpsuzlyk ýagdaýy bilen bagly meseleler taslamanyň durmuşa geçirilmegine owgan tarapynyň gyzyklanmasynyň artmagy netijesinde çözülip bilner.

Mälim boluşy ýaly, şu ýylyň  10-njy maýynda Türkmenistanyň wekiliýeti Kabulda «Da Afghanistan Breshna Sherkat» kompaniýasynyň wekilleri bilen gepleşik geçirdiler. Onuň dowamynda Türkmenistandan Owganysantana iberilýän elektrik energiýasynyň möçberini artdyrmak bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

11-nji maýda Kabulda Türkmenistan, Owganystan we Pakistan (TOP) elektroenergetika taslamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen, üç ýurduň degişli wekilleriniň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. Maslahatda taraplar Türkmenistan — Owganystan — Pakistandan elektrik geçirijisiniň we «Nur-ul-Jahad» podstansiýanyň gurluşygy baradaky taslamalaryň çäginde hyzmatdaşlyk etmek boýunça pikir alyşdylar. Şeýle-de görkezilen taslamalaryň durmuşa geçirilmegini çaltlaşdyrmak üçin, iki ýurduň tehniki toparlarynyň işini utgaşdyrmagyň möhümdigine ünsi çekdiler.

Göwher AMANSÄHEDOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

YLYM ULGAMY ÖSÜŞLERIŇ ÝOLUNDA

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ylym ulgamyny ösdürmeklige aýratyn ähmiýet berilýär. Ylmy-barlaglary alyp barmak üçin zerur şertler döredilýär. Gadymy Änew, Nusaý, Şähryslam, Şahrihaýbar, Paryzdepe, Dehistan, Amul, Köneürgenç, Merw ýaly gadymy medeni ojaklarda türkmen we daşary ýurtly alymlary, hünärmenleri tarapyndan arheologik gazuw-agtaryşlar, ylmy barlaglar, dikeldiş işleri yzygiderli geçirilýär.


Ýeňişli ýollaryň şöhraty

Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlamagynda, Arkadagly Serdarymyzyň mynasyp dowam etdirmeginde, ýurdumyzda Watan goran merdana atalarymyzyň, tylda halal zähmet çeken enelerimiziň sarpalary belent tutulýar. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylymyzda hem hormatly Prezidentimiziň ýörite resminama gol çekmegi bilen, olara gymmat bahaly sowgatlar, gül desseleri gowşurdyldy.


Täze eýýamyň keşbi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri şanly wakalara beslenýär. Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan mynasyp dowam etdirilýän täze gurluşyk desgalarynyň, şäherçeleriň hatary gözümiziň alnynda  artyp barýar. Ahal welaýatynyň çäginde häzirki zaman «Akylly şäher» ýörelgesine eýerilp bina edilen Arkadag şäheri dünýäniň ünsüni özüne çekýär. Şäheriň  köçeleri we şaýollary häzirki zaman ösen bezeg we yşyklandyryş ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.


Döwrümiziň aýnasy

Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlamagy, hormatly Prezidentimiziň mynasyp dowam etdirmegi esasynda, ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesillere uly ynam bilen garalýar. Ýaşlar ajaýyp döwrümiziň aýnasydyr. 2023-nji ýylyň şygarynyň «Arkadag Serdarly bagtyýarn ýaşlar» diýlip yglan edilmegi munuň aýdyň şaýadydyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlaryň zamanabap bilimleri özleşdirmekde, ylmy gözleglere ugrukmakda, sanly ulgamy özleşdirmekde görkezýän netijeleri guwandyryjydyr.


Energetika ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk ösdürilýär

2015-nji ýylda badalga alan TOPH taslamasy häzirki wagtda üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmen wekiliýetiniň Päkistanda saparda bolýan günlerinde, has takygy, 15-16-njy maýda Yslamabatda Türkmenistan bilen Pakistanyň arasynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçiriji taslamasy barada gepleşikler geçiriler.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.