Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

25-05-23

Onuň Alyhezreti,  Türkmenistanyň Prezidenti jenap  Serdar BERDIMUHAMEDOWA Biziň gadyrly dostumyz! Birleşen Patyşalyk bilen Türkmenistanyň arasynda ýola goýlan dostlukly gatnaşyklary we özara düşünişmegi pugtalandyrmak maksady bilen, biz hormatly Stiwen Ostin Konlony Beýik Britaniýanyň we Dem .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.