«Döwrüm bagtyýar, ýolum ygtybar» atly hünär bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi

25-05-23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda awtoulag we ýol hojalyk işgärleriniň öz kärlerine has-da kämil bolmaklaryna ýardam bermek, öňde goýlan wezipeleri amala aşyrmaga ugrukdyrmak, jogapkärçiligini artdyrmak hem-de Garaşsyz ýurdumyzyň ulag-logist .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.